Моята компания

Описание

Корпоративна култура, идентичност и проекти чрез творчество

В унисон с известна сентенция на Питър Дракър „културата изяжда стратегията за закуска“, днес, без съмнение, най-важният фактор за успеха на всяка компания е изграждането на устойчива фирмена култура и приобщаването на служителите към нея. Често, обаче, фирмените политики и нови проекти, могат да останат встрани от вниманието на служителите, да няма разбиране или интерес. Тиймбилдинг „Моята компания“ е корпоративен формат, предоставящ възможност за по-дълбоко фокусиране на екипа върху елементи от фирмената култура – ценности, поведение и отговорности, тяхното осъзнаване и интегриране в работата. Най-важното за успеха на подобно начинание е личното преживяване на всеки участник и изпълването на съдържанието с емоционален заряд.

Креативността и изкуството са най-добрите помощници, както за разбиране така и за създаване на положително отношение. Те ни позволяват да облечем във визия идеите и понятията, която е и една от главните цели на събитието.

Видове тиймбилдинг „Моята компания“:

  • Имплементиране на фирмена философия, система от ценности и/или желани поведения;
  • Разработване на фирмен проект/стратегия за внедряването му;
  • Разработване на елементи на корпоративна идентичност – лого, символ, брандбук и др.;
  • Комбинация от горните.

Всеки отделен проект се разработва от нашия екип, спрямо вашите нужди и цели.

Под формата на творческа игра, екипът преминава през няколко много важни етапа:

  • Осъзнаване на целите – навлизане в дълбочина във фирмена политика, система от ценности и/или поведения, стратегия, проект и др. В този етап служителите постигат свое лично, а в последствие групово разбиране на поставената цел. Отговаряме си на въпроса Защо го правим?
  • Създаване на съдържание – една от най-творческите части на тиймбилдинга, в която служителите придават форма на целта: разработване на нови продукти, усъвършенстване на услуги, избор на слоган, създаване на елементи на корпоративна идентичност /mood-boards, лого, символи и цветове/ и др. Отговаряме си на въпроса Какво правим?
  • Избор на методи – екипът заедно решава как да имплементира създадените продукти в ежедневната си работа. В тази част са най-важни синтезът и оценката – избираме методи на работа, като си отговаряме на въпроса Как да го направим?
  • Заключителен конферанс, на който участниците споделят своите достижения и постигнатия смисъл от деня, изразяват своята подкрепа за компанията и екипа.

Не на последно място е и създаването на арт произведение, което представлява кулминацията на процеса и обобщава в себе си всички постигнати резултати.